023-20012

Bergshauptmansgatan 3

kontor@annikashemtjanst.se

Vår verksamhetsidé”Alla Har Rätten Till Sitt Eget Liv”Vårt arbete ska utföras på ett professionellt sätt och med ett personligt bemötande där kunden står i fokus. Tillsammans med kundens önskningar och behov utformar vi dennes dag.

Med Förtroende Kunskap och Förståelse för människan bygger vi en personlig assistans för dig.All assistans bygger på ett individuellt upplägg tillsammans med våra kunder. Dessutom får du som kund en personlig kundansvarig som sköter alla detaljer kring din assistans och den arbetsmiljö som assistenterna vistas i.

 

Vi stöttar dig, företräder dig och hjälper dig att tolka krångliga beslut eller svåra blanketter. Vi ser också till att hitta rätt assistent som passar dig, din person och dina behov.

Oavsett om du har personlig assistans idag eller om du behöver hjälp att få personlig assistans är du välkommen att kontakta oss.

 

Sedan 2018 ingår Annikas Assistans i Team Olivia, som består av företag som erbjuder tjänster inom vård och omsorg: personlig assistans, hemtjänst, omsorgsboenden, skolor med särskilt stöd och rehabilitering. Team Olivia har sin verksamhet i Sverige, Norge och Danmark.


Du kan läsa mer om Team Olivia här


Vi har idag inom assistansen 10 kunder. Vi är ca 50 anställda med olika bakgrund och utbildning. Vi har utbildningskompetens inom blandannat restaurang, sjukvård, teckenspråk. Vi har språkkompetens inom arabiska, kurdiska, svenska.

KvalitetspolicyVårt ledningssystem för kvalitet i verksamheten


Kvalitetspolicyn är övergripande och beskriver det långsiktiga kvalitetsarbetet samt den inriktning och det förhållningssätt som ska kännateckna all vår verksamhet inom vårt företag.


Kvalitetsarbetet ska:
⦁ Bidra till att våra kunders behov av service, omsorg och stöd till godoses.
⦁ Skapa förutsättningar för förändrings och utvecklingsarbete.
⦁ Bedrivas systematiskt.
⦁ Vara en integrerad och naturlig del i det dagliga arbetet.


Målsättningen är att de tjänster vi tillhandahåller är av god kvalité och tydligt definierade.
Kvalitetsdefinition:


Kvalitet är ett begrepp som är individuellt och olika för oss alla beroende på vår sociala och kulturella bakgrund. I en tjänsteproducerad verksamhet skapas till stor del kvalitetet i möten och i dialog mellan människor. Därför är en gemensam värdegrund viktig. Vi definierar kvalitet via de lagar och andra föreskrifter som gäller för vår verksamhet samt vår verksamhetsidé.

Kvalitet är att tillfredsställa uttalade och outtalade behov och infria förväntningarna hos människor.


Vad är god kvalité?


God kvalité innebär att vi svarar upp mot de mål (lagar, förordningar, föreskrifter ) som beslutats av Sveriges Riksdag. Genom dessa säkerställer vi insatser av god kvalitet. Vi följer upp och förbättrar vår verksamhet. Detta skapar en trygghet. Vi ska alltid visa ett respektfullt och gott bemötande. Vi är flexibla och tillmötesgående, kunden ska ha möjlighet att vara självbestämmande och delaktig så att insatserna anpassas efter varje individ. Vi visar respekt för privatliv och integritet. Vi ska bidra till meningsfullhet och sammanhang genom att lyssna och stödja varje individ i sina egna val.


Strategi:


För att uppnå god kvalitet ska vi utarbeta, förvalta, informera, följa och följa upp kvalitetspolicyn. Verktyget vi använder för detta är vårt Ledningssystem för kvalitet enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.


Ledningssystem för kvalitet hos oss.

 
Ledningssystemet utgör en struktur för att planera, leda och kontrollera verksamheten samt följa upp och förbättra densamma.
Vi arbetar ständigt med kvalitetsförbättringar. Den metodik vi använder oss av är en enkel och beprövad metod för att uppnå en förbättringsprocess. Metodik för kvalitetsutvecklingen är PDCA-metodiken (plan, do, study, act ). Enligt denna metod sker en förbättringsprocess i fyra steg: planera, genomföra, utvärdera samt förbättra.


Bakgrund:


Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmäna råd för hur Sveriges kommuner ska inrätta ledningssytem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Socialstyrelsen lyfter fram vad ett systematiskt kvalitetsarbete ska innehålla och vilka krav man kan ställa detta.

I socialtjänstlagen finns krav (SFS 2001:453) 3 kap 3 § krav på insatser av god kavlitet, personal med lämplig utbildning och verksamhet som systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2 § innehåller motsvarande bestämmelser.

Ledningen i Annikas Hemtjänst som består av VD och Verksamhetsansvarig ansvarar för att ett ledningssytem upprättas som fastställer grundprinciperna för ledning av verksamheten samt ställer upp mål och följer upp och utvärderar dessa mål.


Ledningssystemet ska integreras med de befintliga systemen för budget och verksamhetplanering som finns i företaget.Systemet ska säkerställa:


1. Att uppföljningsbara mål fastställs, dokumenteras och kontinuerligt följs upp
2. Att kvalitetsarbetet är anpassat till vår verksamhets inriktning, storlek och omfattning.
3. Att ansvarsfördelningen i kvalitetsarbetet fastställs
4. Att medarbetare och kunder ges möjlighet att vara delikatiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten.
5. Vårdskador förebyggs.


Kvalitetsbegrepp:


Kvalitet är ett begrepp som är individuellt och olika för oss alla beroende på vår sociala och kulturella bakgrund. I en tjänsteproducerad verksamhet skapas till stor del kvalitetet i möten och i dialog mellan människor. Därför är en gemensam värdegrund viktig. Vi på Annikas Hemtjänst AB definierar kvalitet via de lagar och andra föreskrifter som gäller för vår verksamhet samt vår verksamhetsidé.

Kvalitet är att tillfredsställa uttalade och outtalade behov och infria förväntningarna hos människor.

Kvalitetssäkring innebära att det är dokumenterat vad den aktuella tjänsten ska innehålla och vad som förväntas, en slags utfästelse eller garanti
Kvalitetsstyrning beskriver hur insatsen ska göras och hur målen ska nås.

Kvalitetskontroll innebär uppföljning av de egenskaper som anges i kvalitetssäkringen och att det utförs på det sätt som anges i kvalitetsstyrningen.

Kvalitetsutveckling innebär att kunskaperna från kvalitetskontrollen används för att utveckla kvaliteten i vår verksamhet.


Ansvar:


Kvalitet är ett personligt åtagande, där varje chef och medarbetare i verksamheten ytterst har att ansvara för kvaliteten i sitt eget arbete.

Chefer och medarbetare på alla nivåer ansvarar för att medverka i arbetet med att samla in och dokumentera samtliga befintliga arbetsätt och rutiner för att säkerställa kvaliteten i verksamheten efter verksamhetens kvalitetsbegrepp.MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Har det övergripande ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård. Ansvarar därmed för tillsyn, egenkontroll och uppföljning enligt Hälso- och sjukvårdlagen (SFS 1982:763), Ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9), samt anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28).


MAR – Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Har det övergripande ansvaret för kommunal hälso- och sjukvård inom området för rehabilitering. Ansvarar därmed för tillsyn, egenkontroll och uppföljning enligt hälso- och sjukvårdlagen (SFS 1982:763), Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) samt anmälningsskyldighet enligt Lex Maria (SOSFS 2005:28).


VD samt Verksamhetsansvarig:


Ansvarar för att det systematiska kvalitetsarbetet genomförs, dokumenteras och följs upp samt upprättar åtgärdsplan för förbättringsarbeten inom det egna företaget.


Medarbetare:


Alla medarbetare ska kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att delta i
1. Framtagandet, utprovningen och vidareutvecklingen av rutiner och metoder,
2. Tillämpning av gällande rutiner
3. Risk, avvikelse- och klagomålshantering, samt
4. Uppföljning och analys av mål och resultat.Annikas Hemtjänst och Assistans 

Annikas Hemtjänst och Assistans Copyright @ All Rights Reserved